سفره ی هفت سین در نوروز - گزیده ای از تاریخ تمدن جهان باستان (ایران، مصر‍، یونان

     

 

 

 

 

.: سایر زبان ها : عربی ؛ انگلیسی ؛ ترکیه ؛ فارسی :.

 

.: سایر بخش ها: دانلود کتابهای باستانی؛ ؛ اساطیر و افسانه های باستانی ؛ چهره های ماندگار ؛ انی کاظمی :.سفره ی هفت سین در نوروز:.

یکی از تشریفات نوروز هفت سین است.هفت سین یادی است است از هفت اشا سپند دردین زرتشت ـ درگذشته دراین سفره هفت جورمیوه      یا گل که نمادی از هفت اشاسپند بود به یاد آنان قرار می دادند. حال       با توجه به توضیحات داده شده به ذکرنام هفت اشاسپند بانام گل ها ی مربوط به هر یک می پر دازیم:

1.   هرمزدـ اشاسپنـد اولی هرمزد یا اهورا مزدا می باشد به معنی سرور     دانا. هرمزد در اوستابی اغاز و بی انجام وبا صفات پاک و دانا وتوانا        و بی همتا ذکرشده. اولین روز فروردین هرمزد نام دارد ودر اوستا      نیز فصل مخصوصی به نام هرمزدیشت است که درمیان صفات دانایی وتوانایی خداوند جهان (اهورا مزدا ) می باشد.

این یشت در روز اول هر ماه خوانده می شود. انسان در راه پیـمودن کمال ابتدا باید خدای مهربان را شنا خته و به یگانگی او ایمان بیاوردو    بعد از آن سایر مراحل و مراتب کمال و ترقی را طی کرده و از صفات  شش اشاسپند دیگر پیروی نماید.

در سنت زردشتیان   هر کدام از گل های خوب به یکی از اشاسپندان متعلـق است که از میان  درخت گل مورد که همیشه سبز و خرم است          و آسیب خزان نمی بیند مخصوص اهورا مزدا است.

2. بهمن ـ بهمن نخستین آفریده ی اهورا مزدا می باشد و برای همین  مظهر اندیشـه ی نیک است که نخستین پایه ی نیکی را تشکیـل داده و    همه ی خوبی ها از وی سرچشمـه می گیـرد. ایـن فـرشتـه در جهـان روحانـی و معنـوی مظهـر اندیشه ی نیک و نماینده ی خـرد و دانایـی خداونـد است که انسان را از عقل و دانش بهره منـد ساختـه و او را به آفریدگار نزدیک می سازد.  .....

در جهان مادی نگهبان جانداران سودمند است. خروس که در اوستا از مرغان پاک به شمارمی رود ودرسپیده دم با صدای خویش دیو تاریکی    را می راند ومردم رابه برخاستن ونماز گذاردن وکسب وکار می خواند     به بهمن بستگی دارد، هم چنین جامه ی سفید از آن اوست.

در میان گلها،یاسمن سفید با ین فرشته تعلق دارد.

3.اردی بهشت ـ به معنای بهترین راستی و درستی و تقدس و پاکی و یا  نیکو ترین آئین ایزدی می باشد.  

این فرشتـه در عالم روحانـی و معنوی مظهر صفـات راستی و درستی و نماینده ی آئین جاودانی اهورا مـزدا ودر جهـان مادی نگهبـان همه ی آتش های عالـم است. در میـان گل ها مـرزنگوش به این فرشتـه متعلق است.

4. شهریور ـ به معنی کشور آرزو شده یا سلطنت خواسته شده می باشـد.  این فرشته در عالم معنوی نماینده ی سلطنت آسمانی و قدرت رحمانـی است و همیشه خواهان فروبزرگی است. در جهان مادی نگهبان زرو سیم    و آهن و سایر فلزات می باشد از میان گل ها گل ریحـان (شاه اسپر غم) متعلق به این فرشته است. گلی سفید با برگی معطر.

5. اسپندارمز ـ به معنی آرامش افزاینده یا عشـق پاک و سودرسـان می باشدگل بیدمشک به این فرشته منصوب است.درعالم معنویات نماینده ی عشق و محبت و بردباری و در جهان مادی نگهبان زرین است. زن های خوب و پارسا وخوب تربیت یافته بفرشته ی مقدس آریشتی بستگی دارند    و همین لحاظ است که این فرشته در لفظ مونث می باشد.

6. خورداد ـ به معنی کامل و رسـا و تمام و بی عیب و نقـص است. این فرشتـه در عالم روحانی مظهر کمال اهـورا مـزدا و در جهان جسمانـی نگهبـان آب است . گل سوسـن نیز به او تعلـق دارد.  به طور کلی این فرشته مظهر کمالات روحانی و جسمانی است.

7. امرداد ـ به معنی نمردنی و نابود نشـدنی (جاودانی) است. نماینده ی پایداری و جاودانـی بودن است. گل زنبـق در میان گل ها نماینده ی اوست.

در نتیجـه می توان گفت سفـره ی هفت سیـن نمـادی است تا انسان همیشه این هفت اشاسپند و دستورات اخلاقی و صفات آنان را مد نظر داشته و مراحل کمال را طی کند.

 

.: نوشته های آرشیو نشده :.
هر آمدنی رفتنی داشت. ما هم از پارسی بلاگ رفتنی بودیم.
[عناوین آرشیوشده]